ทำผิด ต้องรับผิดก่อน

ทุกคนมีทั้งส่วนดี และส่วนไม่ดี
* คนอื่นที่ไม่ดี ก็มีส่วนดี
* ตัวเราเองที่คิดว่าดี ก็มีส่วนไม่ดี

แน่นอนครับ คนทำดีย่อมได้ดี คนทำชั่วย่อมได้ชั่ว เป็นไปตามกฏแห่งกรรม แต่การที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฏแห่งกรรม มิได้หมายความว่าให้เราวางเฉยในสิ่งผิด เมื่อคนทำผิดเขาต้องได้รับกรรม และบทลงโทษ ไม่มีใครละเว้นโทษจากกรรมที่เกิดขึ้นได้ คนทำผิดควรได้รับโทษ เมื่อรับโทษแล้ว เมื่อสำนึกในความผิดแล้ว เราจึงควรให้อภัย และให้โอกาสเขากลับตนเป็นคนดีในลำดับต่อมา

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes