โครงการ จุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โครงการจุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โดย… สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

 

หลักการและเหตุผล

          ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต จัดเป็นแหล่งให้ความรู้ที่อยู่คู่กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวภูเก็ตมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ หนังสือ และการจัดจ้างบุคลากร ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตนั้นมีจุดเด่นคือตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลบ้านบาลเหนียว จึงทำให้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นเยาวชน กลุ่มผู้ปกครองที่ใช้พื้นที่ในการพักรอรับส่งเด็กนักเรียน อีกทั้งประชาชนชาวภูเก็ตที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการหนังสือและอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆในห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตได้รับการปรับปรุงทางด้านกายภาพและระบบการบริหารจัดการครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง 10 ปีมาแล้วทำให้ห้องสมุดได้มีความเสื่อมโทรมทางกายภาพในหลายๆด้าน เช่น หลังคามีปัญหารั่วซึม หลังคาโปร่งแสงสกายไลท์เสื่อมสภาพและเป็นชนิดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อุปกรณ์ครุภัณฑ์จำพวกโต๊ะเก้าอี้ชำรุดทรุดโทรม ชำรุดเสียหาย มีรูปแบบที่ไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ห้องสำหรับเด็กเสื่อมโทรม มีกลิ่นอับ ไม่สามารถรองรับและแก้ปัญหาในการเข้าใช้งานของเด็กในห้องสมุดได้ รวมถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด อีกทั้งยังขาดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้เกิดจากการขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบำรุง  ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและประประสิทธิผลแก่สาธารณชนชาวภูเก็ตสูงสุดได้

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ด้วยจิตสำนึกที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬา คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบริการพื้นฐานทางการศึกษาของสังคม โดยบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปีนี้ สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต สมาคมฯ จึงวางแผนการปรับปรุงและวางแนวทางเสริมสร้างศักยภาพห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแหล่งบ่มเพาะปัญญาให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต เพื่อสร้างให้สังคมภูเก็ตเป็นสังคมที่แข็งแรงต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
 2. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตให้เป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมทั้งการบริการข้อมูลและการศึกษาต่างๆ มีมาตรฐานของสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนภูเก็ตมีจิตสำนึกรักการอ่าน และให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้จนถึงการสนับสนุนทางการศึกษาต่างๆ
 4. ทำการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จนถึงหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับการปรับปรุงห้องสมุด และส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด ให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในห้องสมุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน     ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

งบประมาณการดำเนินงาน      ประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

วิธีการดำเนินงาน      

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อออกแบบ วางแผน และดำเนินการปรับปรุงห้องเด็กศึกษา
 2. จัดหาทุนสนับสนุนโดยดำเนินการดังต่อไปนี้
  2.1  นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานราตรีจุฬาลงกรณ์ภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๔ สนับสนุนโครงการ
  2.2  ประชาสัมพันธ์รับบริจาคสมทบทุนเพิ่มเติมจากบริษัท ห้าง ร้าน ต่าง ๆ
 3. เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ  ให้มีการจัดพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

รายละเอียดโครงการ

          จากการสำรวจสถานที่และการหาข้อมูลเบื้องต้น สมาคมฯได้วางโครงการปรับปรุงออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนโครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่

โครงการนี้จะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซม และจัดการพื้นที่ห้องสมุดด้านกายภาพในขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานทั้งในส่วนอาคาร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ โดยประกอบด้วย 8 โครงการย่อย ดังนี้

 1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาส่วนที่มีปัญหาการรั่วซึม
 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ให้กับห้องสมุดใหม่
 3. โครงการจัดเปลี่ยนหลังคาสกายไลท์ในห้องสมุดให้เป็นชนิดขุ่นแทนแบบเดิมที่เป็นชนิดใส
 4. โครงการปรับปรุงพื้นที่รับฝากของก่อนเข้าห้องสมุดและประตูห้องสมุด
 5. โครงการปรับปรุงห้องเด็กและห้องภูเก็ตศึกษา
 6. โครงการปรับปรุงส่วนห้องเจ้าหน้าที่ และทำการต่อเติมห้องเก็บของภายในห้องเจ้าหน้าที่
 7. โครงการปรับปรุงห้องนิทรรศการ โดยมีการจัดส่วนนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลในส่วนของการท่องเที่ยว สื่อการศึกษา และห้องสมุดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต
 8. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ

2. ส่วนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ห้องสมุด

โครงการนี้จะเป็นการจัดเปลี่ยน จนถึงติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย และตอบรับต่อการใช้งานของชุมชนมากขึ้น  โดยส่วนหนึ่งอ้างอิงมาจากประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ.2550 ในเบื้องต้นมีโครงการดังนี้

 1. โครงการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด
 2. โครงการปรับปรุงและเพิ่มเติมบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการสืบค้นและค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด

3. ส่วนงานทำแผนพัฒนาห้องสมุด

เป็นส่วนงานวางแผนจัดการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะยาว โดยจะประสานงานให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงในขั้นแรกจนถึงการบริหารจัดการงบประมาณและการปรับปรุงในอนาคตเพื่อความยั่งยืนของห้องสมุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตเป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมทั้งการบริการข้อมูลและการศึกษาต่างๆ มีมาตรฐานของสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
 2. เยาวชน และประชาชนภูเก็ตได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักการอ่าน
 3. เกิดความร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมสร้างสรรค์ให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในห้องสมุด เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

*

WordPress Themes