Posts tagged: ชินนสาสมาธิ

เรียนฟรี สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (ชินนสาสมาธิ)

อบรมฟรี สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (ชินนสาสมาธิ)
* เรียนรู้สมาธิตั้งแต่เริ่มต้น
* นั่งสมาธิ เดินจงกรมเพื่ออะไร
* นั่งสมาธิ เดินจงกรม ตามหลักปฏิบัติของหลวงปู่มั่น
* สมาธิช่วยควบคุมอารมณ์ได้อย่างไร

วันอาทิตย์ ที่3 ของทุกเดือน เวลา 08.30-16.00 น.
ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต
ถ.พังงา ถัดจากธ.ออมสิน 100 เมตร
โทร 076 217321 (จ.-ศ. 17.30-20.30 น.) หรือ 081 677 7936
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม www.SamathiPhuket.com

อบรม สมาธิ ฟรี จ.ภูเก็ต ชินนสาสมาธิ

เรียนสมาธิฟรี ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

เปิดอบรม ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)
หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม และการฟังธรรมะ จะมีการบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสมาธิ ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติจริงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมา

เป้าหมายของหลักสูตร
– ให้ทุกคนรู้จักทำสมาธิแบบง่ายๆ
– ใช้เวลาเรียนและปฏิบัติน้อยแต่ได้ผลมาก
– รู้จักวิธีทำสมาธิเอาชนะใจตนเอง
– นำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
– ให้รู้จักการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง

เรียนภาคทฤษฎี
– จุดประสงค์การทำสมาธิ
– อิริยาบถ 4
– การบริกรรม
– ประโยชน์ของสมาธิ
– สมาธิกับการควบคุมอารมณ์
– วิทิสาสมาธิ (สมาธิอย่างง่าย)

เรียนภาคปฏิบัติ
– เดินจงกรม
– นั่งสมาธิ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
– บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา อายุ 9 ปีเป็นต้นไป

การเตรียมตัวเข้าฝึกอบรม 
– แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่จำกัดสี
– งดการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะฝึกอบรม
– ในกรณีมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ชินนสาสมาธิ: อ.จีระสิทธิ์ ถิระวิริยาภรณ์
อาจารย์ผู้ควบคุมการสอน ชินนสาสมาธิ: อ.ชิราวุธ กรจรุงเกียรติ

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นาชัย จ.ภูเก็ต หรือ โทร 076 217321 (17.30 – 20.30 น.)

 

WordPress Themes