Posts tagged: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ จุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โครงการจุฬาฯ รักษ์ห้องสมุด

โดย… สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

 

หลักการและเหตุผล

          ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต จัดเป็นแหล่งให้ความรู้ที่อยู่คู่กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวภูเก็ตมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ หนังสือ และการจัดจ้างบุคลากร ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตนั้นมีจุดเด่นคือตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลบ้านบาลเหนียว จึงทำให้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นเยาวชน กลุ่มผู้ปกครองที่ใช้พื้นที่ในการพักรอรับส่งเด็กนักเรียน อีกทั้งประชาชนชาวภูเก็ตที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการหนังสือและอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆในห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตได้รับการปรับปรุงทางด้านกายภาพและระบบการบริหารจัดการครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง 10 ปีมาแล้วทำให้ห้องสมุดได้มีความเสื่อมโทรมทางกายภาพในหลายๆด้าน เช่น หลังคามีปัญหารั่วซึม หลังคาโปร่งแสงสกายไลท์เสื่อมสภาพและเป็นชนิดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อุปกรณ์ครุภัณฑ์จำพวกโต๊ะเก้าอี้ชำรุดทรุดโทรม ชำรุดเสียหาย มีรูปแบบที่ไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ห้องสำหรับเด็กเสื่อมโทรม มีกลิ่นอับ ไม่สามารถรองรับและแก้ปัญหาในการเข้าใช้งานของเด็กในห้องสมุดได้ รวมถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด อีกทั้งยังขาดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้เกิดจากการขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบำรุง  ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพและประประสิทธิผลแก่สาธารณชนชาวภูเก็ตสูงสุดได้

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ด้วยจิตสำนึกที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬา คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบริการพื้นฐานทางการศึกษาของสังคม โดยบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปีนี้ สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะปรับปรุงห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต สมาคมฯ จึงวางแผนการปรับปรุงและวางแนวทางเสริมสร้างศักยภาพห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแหล่งบ่มเพาะปัญญาให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต เพื่อสร้างให้สังคมภูเก็ตเป็นสังคมที่แข็งแรงต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
  2. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตให้เป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมทั้งการบริการข้อมูลและการศึกษาต่างๆ มีมาตรฐานของสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนภูเก็ตมีจิตสำนึกรักการอ่าน และให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้จนถึงการสนับสนุนทางการศึกษาต่างๆ
  4. ทำการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จนถึงหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับการปรับปรุงห้องสมุด และส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุด ให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในห้องสมุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน     ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

งบประมาณการดำเนินงาน      ประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท Read more »

ค่ายเติมฝัน 2554 – โดยนิสิตจุฬาฯ

ค่ายเติมฝัน เป็นอีกโครงการดีๆที่น้องๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

CU Phuket @ ร้านอาหาร ครัว@คอนโด เดอะรอยัลเพลส ภูเก็ต

เดือนกรกฎาคมนี้ พวกเราชาวจุฬาฯภูเก็ตนัดพบปะสังสรรค์กันเช่นเคย คราวนี้พวกเราได้มีโอกาสไปอุดหนุน พี่เล็ก (หรือไปทำให้พี่ลำบากก็ไม่รู้) พี่สาวจากคณะนิติศาสตร์ที่น่ารักของเรา ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างดี พร้อมเปิดเพลงจุฬาฯ สร้างบรรยากาศดีๆต้อนรับพวกเรา ที่ร้านอาหาร ครัว@คอนโด อยู่ในบริเวณด้านหน้าของคอนโด เดอะรอยัลเพลส ภูเก็ต

ครั้งนี้ มีพี่น้องชาวจุฬาฯมาพบกันมากมายเช่นเคยครับ ไม่ต้องบรรยายมาก ดูความสนุกสนานจากรูปนะครับ

CU Phuket Sand Sculpture Meeting @ Tiny Coffee

4/6/2010 18.30 ทีมจุฬาฯภูเก็ตนัดถกเข้มเรื่องการจัดงานประติมากรรมทรายในจังหวัดภูเก็ตครับ ผลเป็นอย่างไร จะได้นำเสนอข่าวต่อไปครับ

หลังจากพวกเรา ชาวจุฬาฯภูเก็ต ได้จัดงานประติมากรรมทรายในจังหวัดภูเก็ตไป 2 ครั้งแล้วที่หาดกะรน และได้ว่างเว้นกิจกรรมดังกล่าวมาหลายปี ตอนนี้เราอาจจะมีการจัดงานประติมากรรมทรายขึ้นมาอีกครั้ง โดยการสนับสนุนของ อบจ.ภูเก็ต ครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ครับ

จุฬาฯ ภูเก็ต เลี้ยงน้อง รร.บ้านเก็ตโฮ่

วันที่ 8 มกราคม 2553 11.00 น. พวกเราชาวจุฬาฯภูเก็ต นำโดยนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต พี่รจนา รักแต่งาม แลพี่ๆจุฬาภูเก็ตหลายท่าน ร่วมกันแจกอาหารให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งทำพิธีมอบ ทางเดินระหว่างอาคาร และสนามเด็กเล่น ที่ทางสมาคมช่วยปรับปรุงให้กับโรงเรียน

บรรยากาศสนุกสนานครับ น้องนักเรียนดีใจ และขอบอกว่า น้องนักเรียนที่นี่มารยาทดีทุกคนเลย และเป็นกันเองมากๆครับ

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางจุฬาภูเก็ตทำ คลิก กิจกรรมสาธารณประโยชน์ จุฬาฯภูเก็ต ปี51 ที่โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่

จุฬาฯภูเก็ต เลี้ยงข้าวผู้สูงอายุ-บ้านพักคนชรา ต.ป่าคลอก

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 พวกเราชาวจุฬาฯ นำโดย คุณรจนา รักแต่งาม นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารเย็นแก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้สูงอายุ

เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้ไปบ้านพักคนชรา ก็รู้สึกประทับใจมากครับ และดีใจที่ได้ร่วมกันทำความดี พวกเราไปถึงบ้านพักคนชราประมาณ 15.30 น.  ทางบ้านพักคนชราได้เตรียมอาหารไว้แล้ว 2 อย่าง พวกเราเตรียมกับข้าวไปเพิ่ม รวมถึงไอสครีมอีก 1 ถัง

ในระหว่างการเตรียมอาหาร พวกเรา นำโดย ฝน (กิรนุช) ก็ได้ชวนคุณปู่คุณย่าเล่นเกมส์เล็กๆน้อยๆเพื่อให้ของรางวัล ทำให้ท่านสนุกสนาน จากนั้นคุณปู่คูณย่าอดีตนักน้องสังกัดค่ายดังหลายท่านก็สับเปลี่ยนกันร้องเพลงให้พวกเราฟัง ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่น

หลังจากท่านรับประทานอาหารเย็น คุณปู่คุณย่าก็ได้อร่อยกับไอศครีม หลายท่านมาขอเพิ่มด้วย ก็ทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขไปตามๆกัน

ขอขอบคุณ สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่บริจาคโดย คุณศรีญา ยงสกุล (Phuket Shopping Center)
ขอขอบคุณ สำหรับภาพในงานจากกล้อง พี่บุญเลิศ และเอิง

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ จุฬาฯภูเก็ต ปี51 ที่โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่

กิจกรรมสาธารณะประโชน์ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภูเก็ตปีนี้เลือกที่จะช่วงเหลือ โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ในการจัดซื้อปั้มน้ำ สร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร และ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยมีผู้สนับนุนหลักดังนี้

1. โครงการปั้มน้ำ
– ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ บริจาคโดย
   * คุณพรพินิจ พัฒนสุวรรณา (บี้)
   * คุณสุรัตนา สุวรรณดิษฐกุล (หลี่)
   * คุณจันทรา แสงศรีรัตนกุล (จิ๋ม)
   * คุณถนอมจิต จันทรประทิน (หมู)
– ดำเนินการติดตั้งโดย ทีมงาน คุณกฤติกา ปัจฉิม (กิ๊บ)
 
2. โครงการสร้างทางเดิน+หลังคา เชื่อมระหว่างอาคารเรียนไปยังห้องน้ำ
– บริจาคโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต
 
3. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
– เครื่องเล่นใหม่ 2 ชิ้น ม้าโยก และชิงช้า บริจาคโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต
– เครื่องเล่นที่นำมาปรับปรุง 1 ชิ้น กระดานลื่น บริจาคโดย คุณเสาวนีย์ อดุลย์แก้วผลึก (ต่าย)
– เครื่องเล่นที่นำมาปรับปรุง 1 ชิ้น กระดานลื่น บริจาคโดย คุณกิระนุช ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (ฝน)
– สีที่ใช้ในการปรับปรุงเครื่งเล่น บริจาคโดย คุณพูลศรี เวศย์วรุตม์ (ต่าย)
 
ผู้ประสานงานโครงการ
– คุณบุณณดา เสมอมิตร (ก้อย)
– คุณลัพธวิทย์ อารีราษฏร์ (เอิง)
– คุณวรพล อึ่งตระกูล (ต้น)

โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่มีเด็ก อนุบาล ถึง ป.6 มีนักเรียนประมาณ 120 คน ก็เฉลี่ยชั้นละประมาณ 20 คน นักเรียนค่อนข้างน่ารัก อัธยาศัยดี น่าจะเป็นเด็กที่มีบ้านแถวนั้น

จริงๆแล้วทางโรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ต้องการความช่วยเหลือในหลายด้านครับ ตั้งแต่ตอนเข้าไปครั้งแรก ก็ตกตะลึง เพราะฝาคูน้ำที่ทำด้วยเหล็กแทบทุกฝาโดนขโมยไปหมด ต้องขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่งั้นอาจตกคู สภาพอาคารเรียน และอาคารต่างๆอยู่ในสภาพทรุดโทรม หลังคาแตก มีรอยรั่วหลายแห่ง

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เดิมคิดว่าปีนี้อยากทำโครงการสนามเด็กเล่นให้เด็กๆเพียงอย่างเดียว จึงต้องเปลี่ยนแผนเมื่อเห็นบางอย่างที่จำเป็น และสำคัญมากกว่าสนามเด็กเล่น หลังจากได้ประชุมกันก็ได้ข้อสรุปว่า

1. เราต้องช่วยซื้อปั้มน้ำ เนื่องจาก ถ้าไม่มีปั้มน้ำโรงเรียนก็ต้องซื้อน้ำประปา การมีปั้มน้ำจะช่วยลดรายจ่ายของโรงเรียนในอนาคต และทำให้มีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นได้

2. โรงเรียนมีห้องน้ำใหม่ แต่ยังไม่ได้เปิดใช้ เพราะไม่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนไปยังห้องน้ำ ถ้าไม่มีทางเชื่อม เด็กๆก็ต้องเดินตากแดดตากฝนไปห้องน้ำ

3. ยังคงทำสนามเด็กเล่น เพื่อเด็กๆ (แต่ลดงบประมาณลง)  เพราะจากที่เห็น เครื่องเล่นเครื่องเดียวที่เด็กๆเล่นกันอยู่นั้นเก่า (ตั้งอยู่ใกล้ถังขยะ) และอีกอันถูกเก็บอยู่ในโรงอาหาร ไม่ได้วางไว้ให้เด็กเล่น

แน่นอนครับ เมื่อมีงานทำเพิ่มขึ้น งบก็บานปลาย ก็ได้พี่น้องหลายท่านช่วยเหลือทำให้โครงการเดินหน้าได้

ผลหลังจากที่เราเข้าไปทำโครงการแล้ว อย่างอื่นยังวัดไม่ได้ แต่สนามเด็กเล่นที่เราปรับปรุงใหม่นั้น มีเด็กทั้งโรงเรียนไปเล่นช่วงพักเที่ยง อย่างสนุกสนาน อันนี้ได้รับข้อมูลจากแม่ครัวนะครับ (เครื่องเล่นตั้งอยู่หน้าโรงอาหารครับ) และเด็กๆชอบกันมาก จริงๆเด็กๆมาเฝ้ารอเล่นเครื่องเล่น และแอบเล่นกันตั้งแต่ก่อนติดตั้งเสร็จครับ ทำให้สีถลอกหมด ช่างต้องไปเก็บสีใหม่อีกรอบ ก็แอบดีใจแทนเด็กๆครับ

ข่าวดีอีกเรื่องคือ ระหว่างที่ผมไปตรวจงานก่อสร้างอยู่ ผอ.โรงเรียน ก็ได้แจ้งว่ามีบริษัทเอกชนรายดี ให้งบปรับปรุ่งโรงเรียนหลายแสนบาท ก็ช่วยปรับปรุงโรงเรียนอีกหลายจุด

มีภาพมาฝากครับ ตั้งแต่ก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำครับ

WordPress Themes